Regulamin i warunki zakupu

REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY OD 30.07.2020)

Właściciel marki Festiwal Dobrego Smaku – Agencja Reklamy Step by Step Public Relations – Barbara Sokołowska Urbańczyk, z siedzibą przy ul. Roosevelta 10C, 90-062 Łódź́, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 7271493159 prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

§1 Definicje

1.Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na bilecie, lub Bilet na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

2. Bilet Dobrego Smaku – Bilet w formie karty z nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie: www.festiwaldobregosmaku.eu/rezerwacje / partnerskich, dostępny na wybrane Imprezy.

3.Dowód Zakupu – Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

 • wydruk z karty kredytowej
 • potwierdzenie email
 • paragon

4.Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5.Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Widza jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 9:30 do godziny 15:00 Telefon: +48 506 600 254, Opłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6.Impreza – każde wydarzenie kulturalne lub inne, które realizowane jest przez Partnera Imprezy, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

7.Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych oraz Opłata Manipulacyjna. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia. 

8.Obiekt – miejsce, w którym odbywa się Impreza.

10.Opłata Manipulacyjna – opłata transakcyjna należna z tytułu przetworzenia płatności w wysokości 2% sumy ceny Biletu (tylko w przypadku transakcji przelewem bankowym), kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych.

11.Partner Imprezy – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy lub oferująca możliwość udziału w Imprezie i/lub od których Festiwal Dobrego Smaku otrzymuje Bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży.

12.VIP Bilet – to bilety w cenie kształtowanej w zależności od popytu. Ceny zakupu Biletów VIP ustalane są dynamicznie, wzrastają / obniżają się wraz z zainteresowaniem ofertą. Bilet VIP nie zawiera żadnych dodatkowych usług ani produktów.

13.Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Festiwal Dobrego Smaku za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

14.Regulamin Partnera Imprezy – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez Partnera Imprezy, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy.

15.Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

16.System Sprzedaży – informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez Festiwal Dobrego Smaku umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie zwrotów Biletów.

17.Elektroniczny Bilet Dobrego Smaku – elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika – po wydrukowaniu – do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany Elektroniczny Bilet Dobrego Smaku ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. Elektroniczny Bilet Dobrego Smaku musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy.

18. Specjalny Bilet Dobrego Smaku – bilet z kolorowym nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie www.festiwaldobregosmaku.eu/rezerwacje, stronach partnerskich lub w aplikacji mobilnej, dostępny na wybrane Imprezy.

19.Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie www.festiwaldobregosmaku.eu/rezerwacje i nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów w systemie Festiwalu Dobrego Smaku z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów poszczególnych Imprez bądź Regulaminy Obiektów mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

2. Festiwal Dobrego Smaku prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu Partnerów Imprezy. Festiwal Dobrego Smaku nie jest organizatorem Imprez.

3. Festiwal Dobrego Smaku prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Imprezy. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od danej Imprezy. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a także w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego Systemu Sprzedaży Biletów. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem Imprezy mogą zostać udostępnione do sprzedaży dodatkowe Bilety. Festiwal Dobrego Smaku nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.

4. W przypadku niektórych Imprez, Bilety mogą być sprzedawane w ramach „Festiwalowego Pakietu Dobrego Smaku” lub „Festiwalowego Rozszerzonego Pakietu Dobrego Smaku”. W ramach Pakietu, Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety. W ramach Rozszerzonego Pakietu Użytkownik, poza Biletem, otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego, zakupu oficjalnych gadżetów itp.

5. Warunkiem skorzystania z oferty biletów Festiwal Dobrego Smaku jest ukończenie 18 roku życia.

6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

7. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 240 minut od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilety ponownie wracają do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.

8. Każdy zakup dokonywany w serwisie Festiwalu Dobrego Smaku podlega:

 • niniejszemu Regulaminowi,
 • szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Festiwalu Dobrego Smaku,
 • warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom Imprezy,
 • warunkom określonym w Regulaminie Obiektu.

9. Warunki dotyczące Obiektu, są zawarte w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu.

10. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

11. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.festiwaldobregosmaku.eu

12. Jeżeli Partner Imprezy wprowadził regulamin uczestnictwa w danej Imprezie, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Festiwal Dobrego Smaku udostępni Użytkownikowi Regulamin Partnera Imprezy poprzez umieszczenie go na stronie Partnera Imprezy. W przypadku zakupu Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Partnera Imprezy, Użytkownik akceptuje je przy potwierdzaniu zamówienia.

13. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Impreza może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

14. Festiwal Dobrego Smaku zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.

§3 Logowanie do Systemu Sprzedaży i zasady zakupu Biletu

1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta.

2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w Systemie Sprzedaży w zakładce „Edytuj Profil /Edytuj Adres”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

3. Festiwal Dobrego Smaku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

4. Po zalogowaniu się do Systemu Sprzedaży Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

§4 Ceny i metody płatności

1. Zakupy dokonane na stronie internetowej Festiwal Dobrego Smaku podlegają Opłacie Manipulacyjnej. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

3. Płatności można dokonać: 

 • za pośrednictwem serwisu PayU (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
 • za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
 • za pomocą karty płatniczej,
 • gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży.

4. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Imprezy i/lub warunków przekazanych przez Partnera Imprezy. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

§5 Metody dostawy

1. Dostępne sposoby dostawy Biletów to:

 • Przesyłka Poczty Polskiej,
 • Przesyłka kurierska,
 • Bilet elektroniczny do wydruku w domu (Elektroniczny Bilet Dobrego Smaku),
 • Odbiór Biletów w kasie biletowej przed Imprezą, możliwy tylko w niektórych przypadkach.

2. Szczegóły sposobu dostawy oraz koszty z tym związane dostępne są w momencie składania zamówienia.

3. Użytkownik powinien zamawiać Bilety z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku nie otrzymania Biletów na pięć dni przed Imprezą lub w przypadku, gdy udział w Imprezie wymaga podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika Festiwal Dobrego Smaku. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika. W przypadku braku możliwości dostarczenia Biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, Bilety mogą zostać dostarczone przy użyciu opcji lub odbioru w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą. O szczegółach dotyczących odbioru, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z informacji przekazanych przez Użytkownika w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru Biletów, należy okazać przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji, a także dokument tożsamości ze zdjęciem.

4. W przypadku, gdy na daną Imprezę istnieje możliwość osobistego odbioru Biletu w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danej Imprezy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

 • numeru zamówienia,
 • imienia i nazwiska Użytkownika,

Użytkownik powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.

5. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.

6. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu musi ona znać dane, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i c oraz posiadać pisemne upoważnienie od Użytkownika do odbioru Biletu lub dokument tożsamości Użytkownika. Festiwal Dobrego Smaku nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

§6 Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Festiwal Dobrego Smaku.

§7 Bilety

1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Festiwalem Dobrego Smaku zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela. 

2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

3. W przypadku Biletów Imiennych, Festiwal Dobrego Smaku/Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Festiwal Dobrego Smaku zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. Festiwal Dobrego Smaku dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym za opłatą w wysokości 30 zł za jeden bilet, w cenie NIE jest wliczona opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do Klienta. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, uiszczenie opłaty oraz odesłanie oryginalnego biletu, a także wypełnienie oświadczeniaZmiana danych możliwa jest tylko raz, jedynie przez właściciela rezerwacji.

4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Festiwal Dobrego Smaku nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.

5. Zasady określone przez Partnerów Imprezy mogą przewidywać brak możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.

5a. Użytkownik może zwrócić się do Festiwal Dobrego Smaku z prośbą o wydanie duplikatu biletu, w przypadku, gdy ten uszkodzi Bilet, zgubi Bilet lub zostanie mu on skradziony. Koszt wystawienia duplikatu wynosi 10 PLN brutto za jeden bilet w cenie NIE jest wliczona opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do Klienta. W celu otrzymania duplikatu niezbędny jest kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, uiszczenie opłaty, a także wypełnienie oświadczenia. W przypadku wydania duplikatu pierwotny bilet zostaje anulowany. Duplikat biletu będzie Biletem z czarno-białym nadrukiem.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. Zarówno Festiwal Dobrego Smaku, właściciel lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie. 

8. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

9. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy. 

§8 Ograniczenia

1. Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Partner Imprezy zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

 • Limit na jedno gospodarstwo domowe (a także limit na adres korespondencyjny)
 • Limit na jedną kartę kredytową,
 • Limit dla jednego Użytkownika.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika.

2. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na Imprezę. 

3. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

4. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Partnera Imprezy i Festiwalu Dobrego Smaku.

§9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Festiwal Dobrego Smaku niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.festiwaldobregosmaku.eu. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje Impreza), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane. Opłata Manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Imprezy, w szczególności zmiana terminu Imprezy lub istotna zmiana miejsca Imprezy, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Imprezy lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika – Festiwal Dobrego Smaku – informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez Festiwal Dobrego Smaku ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu. 

4. Aby dokonać zwrotu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia danych wymaganych treścią Formularza Zwrotu Biletów

5. Istotna zmiana – oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie:

·  występów dodatkowych,

·  członków zespołu i/lub 

·  programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany.

§10 Zapytania i reklamacje

1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy zgłaszać do Działu Obsługi Użytkownika, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się na www.festiwaldobregosmaku.eu w zakładce “Moje konto”.

2. W przypadku zaistnienia sporów Festiwal Dobrego Smaku dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

§11 Odpowiedzialność

Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Festiwal Dobrego Smaku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług. 

§12 Wstęp i uczestnictwo

1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

§13 Prywatność

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności

§14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.